Verhalen

Column van Lex: Het leven binnen een beschermde woonvorm DEEL 2

IN MIJN EERSTE BIJDRAGE HEB IK SLECHTS SUMMIER IETS LATEN WETEN HOE HET IS OM TE WONEN IN EEN BESCHERMDE WOONVORM. NATUURLIJK BEHELST DEZE GROOTHEID VEEL MEER. IK ZAL NU PROBEREN DEZE WIJZE VAN WONEN IETWAT RUIMER TE BELICHTEN.
DE GESCHIEDENIS VAN DE BESCHERMDE WOONVORM VINDT HAAR OORSPRONG IN HET BEGIN DER TACHTIGER JAREN. MENSEN DIE GEESTELIJK MET ZICHZELF IN DE KNOOP RAAKTE BELANDDE VRIJWEL ALTIJD NA HET CONSULTEREN VAN OF EEN HUISARTS OF ANDERE DESKUNDIGEN IN DE GEWATTEERDE ZORG. VOOR MIJN WOONPLAATS BUSSUM BESTOND TOEN DE ZOGENAAMDE PWV OF VOLUIT PSYCHIATRISCHE WOONVOORZIENING.
TOEN HET AANTAL MENSEN DIE MENTAAL HULPBEHOEVEND WAREN GESTAAG GROEIDE WERD GEKOZEN VOOR EEN ANDERE OPZET DIE RESULTEERDE IN DE ZOGENAAMDE RIBW OFWEL REGIONALE INSTELLING BESCHERMDE WOONVORM. WE SPREKEN NU OVER MEER DAN 25 JAAR GELEDEN.
HEDEN TEN DAGE IS HET VERBAZINGWEKKEND HOEVEEL MENSEN IN DEZE KEIHARDE EN VRIJWEL NIETS ONTZIENE MAATSCHAPPIJ VAAK DE EERSTE SYMPTOMEN NIET HERKENNEN EN VEEL LATER PAS EEN BEROEP DOEN OP PASSENDE MEDISCHE ZORG. DENK AAN MENSEN DIE ONWETEND DOORLDEVEN MET EEN HEUSE BURNOUT, DEPRESSIE OF BANALE STRESS SITUATIES. DIT SOORT KLACHTEN KOMT IN ALLE RANGEN EN STANDEN VOOR. VAN DIRECTEUR VAN EEN GROOT BEDRIJF TOT INTERIEURVERZORGENDE.
TOEN IK IN HET JAAR 2009 IN HET GOOI KWAM TE WONEN GING DIT BEPAALD NIET ZONDER SLAG OF STOOT. VOORDAT IK IN DEZE REGIO KWAM TE WONEN HAD IK ZOJUIST EEN PERIODE VAN MAAR LIEFST 7 LANGE JAREN ALS PSYCHIATRISCH PATIENT IN HET PSYCHIATRISCH ZIEKENHUIS ZON EN SCHILD TE AMERSFOORT ACHTER MIJN KIEZEN. TOEN MIJ ALDAAR DE MOGELIJKHEID GEBODEN WERD OM TE VERHUIZEN NAAR EEN RIBW GREEP IK DEZE MOGELIJKHEID MET BEIDE HANDEN AAN. DE FEITELIJK REDEN WAS NATUURLIJK OM GELIJKGESTEMDE MENSEN OM MIJ HEEN TE WETEN. ALDUS GESCHIEDDE.
ALVORENS IEMAND IN EEN RIBW GEPLAATST WORDT VIND ER EERST EEN ORIENTATIEGESPREK PLAATS. NET ALS IN DE REGULIERE MAATSCHAPPIJ IS EEN DERGELIJK GESPREK BEDOELD OM EEN GLOBALE INDRUK TE KRIJGEN VAN WIE JE BENT EN OF JE WEL PAST BINNEN EEN IN DIT GEVAL RIBW-SETTING. NOEM HET EEN SOLLICITATIEGESPREK.
NADAT DE KANDIDAAT BIJ GEBLEKEN GESCHIKTHEID DIT GESPREK VOLTOOID HEEFT WORDT KORT DAAROPVOLGEND DEZE PERSOON UITGENODIGD VOOR EEN INTAKEGESPREK TIJDENS WELKE HIJ OF ZIJ TE HOFREN KRIJGT WANNEER TOT PLAATSING WORDT OVERGEGAAN. OOK KRIJGT DEZE GEGADIGDE TE HOREN WIE ZIJN OF HAAR PERSOONLIJK BEGELEIDER WORDT. EEN PERSOONLIJK BEGELEIDER IS IEMAND, DIE OBSERVEERT, VERZORGT, BEGELEIDT EN STIMULEERT MENSEN MET PSYCHIATRISCHE PROBLEMEN.
IK VIND HET ERG BELANGRIJK DAT MENSEN MET PSYCHISCHE KLACHTEN GOEDE ZORG KRIJGEN. DIT KOST DE OVERHEID VEEL GELD, MAAR HET IS IN MIJN OGEN HEEL GOED BESTEED GELD. HET GAAT IMMERS OVER HET WELZIJN VAN BURGERS EN NEDERLAND ALS DEMOCRATRIE IS GEBAAT BIJ MENSEN WIER GEZONDHEID STABIEL TE NOEMEN IS EN KUNNEN MEEDRAAIEN ALS VOLWAARDIGE INDIVIDUEN.
NADAT IEMAND IS GEPLAATST BINNEN EEN BESCHERMDE WOONVORM IS HET VOLSTREKT NORMAAL DAT HIJ OF ZIJ EEN TIJDJE NODIG HEEFT OM TE WENNEN. TE WENNEN AAN DE WOONVORM, AAN DE MEDEBEWONERS EN VOLGEN ER CONTACTMOMENTEN PLAATS MET DE WOONBEGELEIDER. HET IS DE BEDOELING DAT DEZE MEDEWERKER SAMEN MET DE BEGELEIDER EEN ZOGEHETEN BEGELEIDINGSPLAN OPSTELLEN. IN EEN BEGELEIDINGPLAN ZIJN DE WENSEN VAN DE BEWONER EN DOELEN VAN BEGELEIDING OPGESCHREVEN. OOK STAAT BESCHREVEN HOE DE BEWONER EN DE BEGELEIDER DEZE DOELEN WIL BEREIKEN. OM DE BEGELEIDING TE LATEN SLAGEN IS HET BELANGRIJK DAT JE HET EENS BENT MET DE INHOUD VAN HET BEGELEIDINGSPLAN.
MIJN VOORNAAMSTE ISSUES ZIJN HET UITBREIDEN VAN MIJN SOCIALE NETWERK EN HET OPPIKKEN VAN ACTIVITEITEN. IK HEB SLECHTS MONDJESMAAT CONTACTEN MET MIJN FAMILIE EN MOET DEZE DIENOVEREENKOMSTIG KOESTEREN. OOK HEB IK CONTACT MET EEN FAMILIELID VIA FACEBOOK. IK VIND DAT IK BEST WEL GOED BEZIG BEN.
IK KOM NU AAN HET EIND VAN DIT VERHAAL. IK HOOP DAT IK DUIDELIJK GEWEEST BEN EN DAT IK NEUTRALE MENSEN DIE DIT LEZEN WAT EEN BESCHERMDE WOONVORM EIGENLIJK BEHELST.
Lex